Bilinen klasik su arıtma cihazlarıyla çözüm sağlanmadığı takdirde Reverse Osmoz (Reverse Osmosis Sistemi- Ters Osmoz Sistemi) tekniği uygulanır. Genel olarak deniz suyu arıtımı, orta tuzlu sular, az tuzlu sular, acı kuyu suları, sertliği ve iletkenliği çok yüksek olan suların arıtımında Reverse Osmoz tekniği kullanılır. Reverse Osmoz Sistemi sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir.

Reverse Ozmos sisteminin çalışma prensibi, konsantre (derişik) çözelti ile seyreltik çözeltinin yarı geçirgen özellikte olan bir membran ile ayrılmasıdır. Membran; iki fazı birbirinden ayıran seçici bir bariyer Reverse Osmosis Sistemi Çalışma Prensibi olarak görev yapmaktadır.

Membranların yarı geçirgen olan özellikleri sayesinde suyun geçişi, çözünmüş olan minerallerin geçişine göre daha kolay olmaktadır. Fiziksel ve kimyasal yapıları itibarıyla membranlar, bünyesinde genel olarak tuz iyonları olmak üzere, istenmeyen iyonları barındıran sudan, iyonların ayrıştırılması işlemini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

Reverse Osmoz Membrandan Geçiş

Reverse Osmosis Sistemlerinde Reverse Osmoz – Ters Osmoz tekniğinin geliştirilmesinde doğada bulunan denge prensibi baz alınmıştır. Yarı geçirgen bir membran ile ayrılmış, konsantrasyonları farklı iki çözelti arasındaki osmotik basınçtan oluşan akışkanın yönü; konsantrasyonu yoğun olan çözelti tarafına osmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulanmasıyla tersine çevrilir.

Reverse Osmoz sistemlerindeki membranların daha uzun ve verimli olarak kullanılması için, akışkan membran yüzeyine paralel olarak verilir. Bu sayede partiküllerin membran yüzeyinde tıkanmaya sebebiyet vermeden dışarı atılması sağlanır. Ayrıca membranların korunması için çok iyi bir ön filtrasyon yapılması gerekmektedir.

Membranların dizaynı yapılırken membranların diziliminin ve suyun yapısının çok iyi tesbit edilmesi gerekmektedir. Membran dizilimi ve donanımının yapılması için teknik yeterlilik ve uzman bir kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle piyasada yanlış dizayn Reverse Osmosis Sistemi Akış Yönü ve uygulamalardan dolayı çalışamayan yüzlerce Reverse Osmoz Sistemi bulunmaktadır.

R.O Membran Katmanlarının Gösterimi

Reverse Osmoz Sistemlerinde Kullanılan Membranların Verimli ve Uzun Ömürlü Çalışması için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 1. Membran öncesi çok iyi bir ön aritma yapılması,
 2. Suyun ısı değerinin ayarlanması,
 3. Membran özelliğine göre membran dizaynının doğru yapılması,
 4. Uygun antiscalant seçilmesi,
 5. Membranların kimyasal yıkamasının yapılacağı zaman membranların yapısına zarar verecek kimyasallardan kaçınılması,
 6. Membranlar cilt hassasiyetinde olduğundan, cilde temasta zarar veren hiçbir kimyasalın kullanılmaması, gerekmektedir.

Reverse Osmosis Sistemi Sınıflandırılması

 1. Top Water (TDS Değeri <1000 Ppm)
 2. Brakish Water (TDS Değeri 2000-10000 Ppm)
 3. Sea Water (TDS Değeri 10000-36000 Ppm)
 4. Single Pass
 5. Double Pass